WebshopInfoHomeContactMijn accountGastenboek

Hifi-Audio-Shop

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden van www.hifi-audio-shop.be

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikels van hifi-audio-shop. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van hifi-audio-shop.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. hifi-audio-shop behoud zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door hifi-audio-shop erkend.

1.4 hifi-audio-shop garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Bij ons geen valse belofte's wat u ziet en leest is wat u ook ontvangt.

2. Levering / betalingsmogelijkheden

2.1 Enkel de artikels waarvan het specifiek vermeld staat zijn uit voorraad leverbaar mits anders vermeld op onze internetsite. De leveringstermijn voor in voorraad zijnde artikels bedraagt doorgaans 2- tot 3-werkdagen na volledige ontvangst van de betaling. Voor artikels die niet in voorraad zijn of door een partnerfirma verzonden worden bedraagt de leveringstermijn 5- tot 7-werkdagen (indien op voorraad bij onze partnerfirma) De bestelde artikels kunnen na afspraak ook persoonlijk afgehaald worden en cash betaald worden.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal hifi-audio-shop bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van hifi-audio-shop zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door hifi-audio-shop geleverde zaken aan de koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 U kunt al uw bestellingen via onze website betalen via het veilige en betrouwbare Mollie betalingssyteem, u heeft de keuze uit de klassieke bankoverschrijving of met je creditkaart Visa/Mastercard, Bancontact, Ideal, Paypal en andere. Ook aanvaarden wij betalingen bij afhaling door contante/cash betaling.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumenten (particuliere) koop, overeenkomstig de wet verkopen op afstand (artikel 7:5 BW), heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde artikels binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde artikels zijn afgeleverd. Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde artikels niet aan hifi-audio-shop heeft teruggezonden, is de koop een feit. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd (binnen de 14 kalenderdagen) bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief eventuele accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Eveneens alle artikels uit de koopjes rubriek of met sterk gereduceerde prijs of aanbiedingen kunnen niet worden omgeruild of teruggenomen worden. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt hifi-audio-shop er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retour zending, het aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde artikels komt geheel voor rekening en risico van de koper.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij hifi-audio-shop, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van hifi-audio-shop, wij houden ons aan de wet van persoonsregistraties en zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Hifi-audio-shop respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Hifi-audio-shop maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 Hifi-audio-shop garandeert dat de door haar geleverde Led artikels steeds voorzien zien zijn van CE en ROHS keurmerken en daardoor aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen.

6.2 De garantietermijn bij consumentenverkoop van hifi-audio-shop komt overeen met een garantietermijn van 2 jaar op alle Hifi & Audio artikelen of indien anders vermeld. Bij niet-consumentenverkoop, zoals B2B, wederverkopers, installateurs, enz. kortom al de klanten die bij ons geregistreerd staan als B2B klant bedraagt de garantietermijn 1 jaar op alle Hifi & Audio artikels. Aangezien zij niet onder de wet van garantie vallen, die enkel geldig is voor consumenten! Hifi-audio-shop is echter nimmer verantwoordelijk voor defecten veroorzaakt door verkeerd gebruik of installatie van al onze artikels of verlichtingsarmaturen.

6.3 Hieronder vindt u onze garantievoorwaarden.

U moet steeds alle artikels correct en conform de wettelijke regels aansluiten. Bij twijfel, vraag raad aan een vakman.

Geen garantie als u artikels voor binnenshuis toch buitenshuis gebruikt. Bij twijfel vraag het ons.

De wettelijke garantietermijn vervalt ook wanneer u artikels verkeerd aansluit op het stroomnet of de verkeerde transformator gebruikt alsook bij eender welke kortsluiting een algemene kortsluiting, stroompieken (van welke aard ook), overspanning alsook een blikseminslag zijn wij niet verantwoordelijk voor de eventuele schade en of schadevergoeding. Ook vervalt dan de wettelijke garantietermijn.

Wij geven geen garantie als u artikels opent, er zelf extra interne of externe elektronische of niet elektronische componenten aan toevoegt. Ook vervalt de wettelijke garantie als u onze artikels gebruikt in combinatie met apparaten of toebehoren van welke aard ook die niet geschikt zijn in combinatie van de aangekochte artikels of waarvoor wij u geen schriftelijke toestemming hebben verleend.

Geen garantie bij artikels zonder originele verpakking en alle toebehoren en zonder duidelijk aankoopbewijs en of stortingsbewijs.

Indien de artikels zichtbare schade aan de buitenkant vertonen (schade door het laten vallen enz.) waterschade, zand of vuil in de artikels vervalt logische wijze de wettelijke garantie

6.4 De koper is verplicht de geleverde artikels bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de geleverde artikels verkeerd, defect of incompleet zijn, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan hifi-audio-shop) deze gebreken onmiddelijk via email of telefonisch melden aan hifi-audio-shop.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde artikels dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 werkdagen na levering aan hifi-audio-shop via email of telefonisch worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief eventuele accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkeren. Ingebruikneming na constatering van gebreken,beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. Indien klachten van de koper door gegrond worden bevonden, zal hifi-audio-shop beoordelen of de geleverde artikels kosteloos vervangen worden. De kosten voor verzending worden nooit vergoed door hifi-audio-shop. Men kan de artikels steeds kosteloos na afspraak persoonlijk komen inleveren of omruilen.

6.5 Indien er ondanks alles toch een artikel defect moest gaan tijdens de wettelijke garantietermijn vragen wij u zeer vriendelijk het desbetreffende artikel in de originele verpakking alsook met alle toebehoren alsook een duidelijk aankoopbewijs en of stortingsbewijs naar ons terug te zenden (de kosten voor verzending zijn steeds ten laste van de koper). Of contacteer ons via email of telefonisch zodat u een afspraak kunt maken wanneer u persoonlijk naar ons kunt komen om uw defecte artikel kosteloos om te ruilen.

6.6 Waardevermindering bij garantie! Indien u een artikel in garantie heeft dat defect is en niet meer leverbaar is (ook geen gelijkaardig artikel) of u wenst geen ander artikel in de plaats maar wenst een terugbetaling of een tegoedbon gelden de hieronderstaande wettelijke bepaling i.v.m. waardevermindering van de artikels.

Artikels tot 1 jaar oud: 10% waardevermindering* **
Artikels tussen 1 jaar en 2 jaar oud: 25% waardevermindering* **
Artikels tussen 2 jaar en 3 jaar oud: 40% waardevermindering* **

*Waardevermindering op het oorsprongkelijke aankoopbedrag aantoonbaar met een factuur of aankoopbewijs. **Als de artikels zonder originele verpakking, zwaar beschadigd (niet voortkomend van het defect) en zonder alle originele toebehoren bij ons binnenkomen rekenen wij extra 10% waardevermindering aan.

Het terug te storten bedrag wordt binnen 14-dagen na wederzijds akkoord op uw rekening gestort of er wordt u een tegoedbon via email verzonden. Voor deze werkwijze rekenen wij u éénmalig 15€ administratieve kosten aan.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de koper, behoudt hifi-audio-shop zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden hifi-audio-shop slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van hifi-audio-shop gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Hifi-audio-shop kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de koper had behoren te begrijpen da
de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen hifi-audio-shop en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door hifi-audio-shop op haalbaarheid is beoordeeld. Hifi-audio-shop behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling of betalen bij afhaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen, teksten, fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende afmetingen, kleuren, afbeeldingen van artikels, etc. op de internetsite van hifi-audio-shop mogen niet gebruikt worden door derden zonder schriftelijke toestemming alsook niet zonder bron vermelding.

10. Overmacht

10.1 Hifi-audio-shop is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van hifi-audio-shop alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Hifi-audio-shop behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval zijn we gehouden aan het betalen van enige boete of schadevergoeding.

10.4 Indien hifi-audio-shop bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Hifi-audio-shop is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de artikels. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking, raadpleeg onze website en of stuur ons een email met uw vragen.

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing.

12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen hifi-audio-shop en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Edegem/Antwerpen kennis, tenzij hifi-audio-shop er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter

Afdrukken

Onze betalingsmogelijkheden

Webshop Info Home Contact Mijn account Gastenboek

Algemene voorwaarden
Webshop software: EasyWebshop.be